Հարցեր

Ի՞նչն է համարվում բողոք

բողոք է հանդիսանում ցանկացած խնդիր կամ դժգոhություն, որը բանավոր կամ գրավոր կերպով կներկայացվի ծրագրի պատասխանատուներին ազդեցության գոտում գտնվող անձի կամ անձանց կողմից: Այն բողոքները, որոնք վերաբերում են Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարումը հանրային շահ ճանաչելու կառավարության որոշումներին, չեն կարող դիտարկվել ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից: Այսպիսով՝ բացառությամբ գերակա հանրային շահին վերաբերվող բողոքների, ծրագրին առնչվող ցանկացած խնդիր, որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ անհատի կամ ընտանիքի վրա, դիտարկվում է որպես բողոք և առնվում քննության բողոքների լուծման ընթացակարգին համապատասխան:

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բողոքների լուծման ընթացակարգը

ընթացակարգը Երևանի քաղաքապետարանի Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ազդեցության ենթակա անձանց կողմից ներկայացված, ծրագրի գործունեության սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությանն առնչվող հարցերի, մտահոգությունների, խնդիրների և բողոքների ստացման, գնահատման և լուծման սահմանված կարգն է: Բողոքների լուծման ընթացակարգը հանդիսանում է վստահելի մեխանիզմ, որի առաջարկած մոտեցումների ամբողջությունը ծրագրի մասնագետներին և ազդեցության ենթակա անձանց հնարավորություն է ընձեռում համատեղ գտնել խնդիրների լուծման առավել արդյունավետ եղանակներ:

Ինչպես ներկայացնել բողոքը

Ազդեցության ենթակա անձինք կարող են իրենց դիմում բողոքնեը գրանցել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ verabnaketsum@yerevan.am կամ 52 09 73 հեռախոսահամարով կամ խնդիրը կարող են բանավոր ներկայացնել համապատասխան մասնագետին՝ շինհրապարակում, համապատասխան թաղապետարանում կամ Ծրագրի իրականացման գրասենյակում: Համապատասխան դիմումի կամ դիմում նամակի (ձևանմուշի օրինակը տես հետևյալ հղումով):
Ներբեռնել

Ի՞նչպես հետևել բողոքի լուծման ընթացքին

Ցանկացած բողոք բողոքների լուծման կոմիտեի կողմից գրանցվում է բողոքների գրանցամատյանում և տվյալների էլեկտրոնային բազայում համապատասխան հերթական համարի տակ՝ բողոքի լուծման ընթացքին հետևլու համար: Բողոքի գրանցման պահից մեկ օրվա ընթացքում բողոքարկող կողմը կտեղեկացվի խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ ժամանակի մասին, ինչպես նաև վերջինիս կտրամադրվի պատասխանատու ստորաբաժանման կամ մասնագետի էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը՝ խնդրի ընթացքին հետևելու համար:

Բողոքների լուծման ընթացքը համապակարգող մասնագետների ցանկ (բողոքների լուծման կոմիտե)
 • Նորա Մարտիրասյան, Ծրագրի Ղեկավար, ՔԿԶՆԾ
 • Սիրաք Գյուլբուդաղյան, Տարաբնակեցման մասնագետ, , ՔԿԶՆԾ
 • Հասմիկ Կարագյուլյան, Իրավաբան/պայմանագրերի կառավարման մասնագետ, , ՔԿԶՆԾ
 • Ռուզաննա Ոսկանյան, Բնապահպանության մասնագետ, , ՔԿԶՆԾ
 • Աննա Մալիկոյան, Հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ, , ՔԿԶՆԾ
 • Արտակ Սաղաթելյան, Մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետ, , ՔԿԶՆԾ
 • Արուս Հայրապետյան, Տարաբնակեցման մասնագետ, ԷԳԻՍ
 • Դավիթ Հարությունյան, Բնապահպանական, առողջապահության և անվտանգության մասնագետ, Վահագն և Սամվել, ՍՊԸ
 • Տիգրան Գրիգորյան, Ծրագրի Ղեկավար, Ափթայմ ՍՊԸ
 • Անուն Ազգանուն, Ազդակիր անձանց ներկայացուցիչ (կավելացվի առաջիկայում )
 • Անուն Ազգանուն, Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ (կավելացվի առաջիկայում )
Ի՞նչ պետք է ներառի բողոք դիմումը

բողոք դիմումում նշված պետք է լինի ազդեցության ենթակա անձի անուն ազգանունը, փաստացի բնակության հասցեն և հեռախոսի համարը, բողոքի կամ պահանջի բովանդակությունը և բողոք ներկայացնող անձի ստորագրությունը: Բողոքը կամ պահանջը կարող է ստորագրվել նաև ազդեցության ենթակա անձի ներկայացուցչի կողմից համապատասխան լիազորագրի առկայության դեպքում: Բանավոր դիմումների կամ հեռախոսազանգերի դեպքում նունպես վերը նշված տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի դիմումը գրանցող մասնագետին: Խնդրով զբաղվող համապատասխան աշխատակիցն իրավունք ունի ուսումնասիրման ընթացքում, հարցին ճիշտ լուծում տալու համար, ազդեցության ենթակա անձից պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: Լրացուցիչ փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, աշխատակիցն իրավունք ունի բողոք-դիմումներն ու բողոք-պահանջները ուսումնասիրել, առանց վերջիններիս ներկայացման կամ դադարեցնել ուսումնասիրությունն՝ այդ մասին ծանուցելով ազդեցության ենթակա անձին:

Ինչպե՞ս է ստացվում բողոքի պատասխանը

Ազդեցության ենթակա անձն իր խնդրին առնչվող որոշումը կամ հարցման պատասխանը ստանում է գրավոր տեսքով, որտեղ պարտադիր կերպով նշվում է որոշման իրավական հիմքերը և/կամ հղում է արվում համապատասխան ընթացակարգին կամ փաստաթղթին: Բողոքների պարագայում բողոքի ստացման պահից ոչ ուշ քան 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում բողոքարկող կողմին տրվում է գրավոր պատասխան պատվիրված նամակով կամ հանձնվում առձեռն՝ պատասխանի ստացումը հավաստող անձի ստորագրությամբ: Հարցման դեպքում պատասխանը գրավոր կամ բանավոր տրամադրվում է երեք օրացույցային օրվա ընթացքում: Տարաբնակեցման, սոցիալական և բնապահպանական բողոքները ունեն լուծման առանձին ընթացակարգեր՝ սահմանված ժամկետներով: Տարաբնակեցման խնդիրների պարագայում Տարաբնակեցման մասնագետը ուսումնասիրում է ազդեցության ենթակա անձի ներկայացրած խնդիրը և քննարկում լուծման տարբերակները համաձայն ՀՀ Կառավարության և ԱԶԲ Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթուղթ, ԱԶԲ կողմից հաստատված Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի (ՀՕՏՇ), Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՏԾ) դրույթների և խնդրի շուրջ ներկայացվում է Ծրագրի իրականացման գրասենյակի պաշտոնական դիրքորոշումը գրությամբ պատվիրված նամակով կամ առձեռն հանձնվում բողոքը ներկայացրած անձին: Բնապահպանական հարցերի պարագայում ազդեցության ենթակա անձինք կարող են նաև մոտենալ կապալառուի ներկայացուցչին (շինարարության աշխղեկ, ինժեներ, սոցիալական կամ բնապահպանության մասնագետ) աշխատանքային տեղամասում և/կամ գրանցեն իրենց առաջարկությունները/դժգոհությունները բողոքների գրանցամատյանում, որը վարում է Կապալառուն դաշտային գրասենյակում հիմնված ճանապարհի օտարման գոտում տեղակայված շինարարական ճամբարում: Բողոքի գրանցման ձևանմուշը, դիմումի բովանդակությունը և ձևաչափը կտրամադրվի Կապալառուի կողմից: Անհամաձայնության պարագայում կապալառուն կտեղեկացնի հաջորդող քայլերի մասին (տես գծանկարը)։ Ազդեցության ենթակա անձի կողմից անհամաձայնության պարագայում վերջինս խնդիրը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարան Ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից պատասխանի ստացումից ոչ ուշ քան մեկ ամսվա ընթացքում: Քաղաքապետարանը նամակին կպատասխանի ոչ ուշ քան տասնհինգ օրվա ընթացքում: Անկախ բողոքի ներկայացման վայրից կամ միջոցից բողոքները վերահսկվում են և քննվում մեկ միասնական մարմնի՝ բողոքների լուծման կոմիտեի մասնագետների կողմից:

Կարո՞ղ է արդյոք ազդեցության ենթակա անձը պայմանագրի կետերի վերաբերյալ բողոք ներկայացնել պայմանագրի ստորագրումից հետո

պայմանագրի ստորագրումից հետո ներկայացված բողոքները չեն կարող դիտարկվել ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից, սակայն բողոքարկող կողմը կարող է պայմանագրի խնդրահարույց դրույթները բողոքարկել դատական կարգով:

Կարո՞ղ է արդյոք ազդեցության ենթակա անձը բողոք ներկայացնել դատարան

Սույն ընթացակարգը չի սահմանափակում անձի դատարանին դիմելու իրավունքը:

Ի՞նչ հիմնարար սկզբունքների վրա է հիմնվում բողոքների լուծման ընթացակարգը

Համաչափություն – Բողոքների լուծման ընթացակարգը սահմանվում է` ելնելով կոնկրետ ծրագրի համատեքստից և կարիքներից: Համապատասխանեցնելու համար ընթացակարգ ազդեցության ենթակա համայնքների կրած բացասական ազդեցության ծավալներին հիմք է ընդունվում ծրագրի սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունների գնահատման հաշվետվությունը: Ներգրավում- Համայնքի ներկայացուցիչները կարող են ներգրավվել բողոքների լուծման ընթացակարգի մշակման աշխատանքներին, մասնավորապես՝ ներկայացնելով բոլոր այն հնարավոր գործոնները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ հետագա բողոքների համար: Առաջարկությունների և բողոքների համար նախատեսված արկղերի տեղադրումը շինարարական հրապարակներում, համայնքային պարբերական հանդիպումները, իրազեկող բրոշյուրների տրամադրումը և այլ հաղորդակցման մեթոդները նույնպես հանդիսանում են համայնքի ներկայացուցիչների ներգրավման արդյունավետ մեթոդներ: Հասանելիություն/մատչելիություն- բողոքների ստացման, փաստաթղթավորման և արձագանքման համար սահմանվում է ողջամիտ ժամկետ: Նշված ընթացակարգերը պետք է հասկանալի և հասանելի լինեն հանրության լայն զանգվածներին, ներառյալ անապահով և միայնակ կանանց կողմից ղեկավարվող ընտանիքներին: Ցանկացած մեթոդով (բանավոր, գրավոր, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով) ներկայացված բողոքները պետք է համապատասխան կերպով գրանցվեն և դրանց տրվի ընթացք:

Նորություններ

Երևանյան բոլոր մանկապարտեզները պետք է լինեն բարեկարգ ու հարմարավետ». քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այցելել է հիմնանորոգված թիվ 109 մանկապարտեզ

Երևանյան բոլոր մանկապարտեզները պետք է լինեն բարեկարգ ու հարմարավետ». քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այցելել է հիմնանորոգված թիվ 109 մանկապարտեզ

70-ական թվականներին հիմնադրված Երևանի թիվ 109 մանկապարտեզը հերթականն է, որտեղ ապահովվել են նոր ու անվտանգ պայմաններ՝ շուրջ 170 փոքրիկների համար: 2021թ. մեկնարկած ծրագիրը հիմնովին փոխեց կրթօջախի միջավայրը: Ստեղծված պայմաններին Հայաստանում Եվրոպական միության...

Ստորագրվել է «Երեւանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը

Ստորագրվել է «Երեւանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում այսօր՝ նոյեմբերի 27-ին, ստորագրվել է «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) միջեւ: Համաձայնագրի ստորագրումը կազմակերպվել է ԱԶԲ նախագահ...

Աշխատանքային այց

Աշխատանքային այց

Ս/թ-ի նոյեմբերի 16-ին, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի մասնագետներն Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչների հետ այցելեցին ծրագրով կառուցված ճանապարհահատվածներ, ծանոթացան իրականացված և իրականացվող աշխատանքներին, ինչպես նաև քննարկեցին...

Քարտեզ

Հին Երևան