The Government of Armenia has received a loan from the Asian Development Bank (ADB) to finance the Sustainable Urban Development Investment Program (SUDIP) – Project 1 and Project 2. According to the Loan Agreement the Projects will be completed in 2020. The Projects are implemented by a working group within “Investing Projects Implementation Unit Building up of Yerevan” CNCO of Yerevan Municipality.
The project aims to improve urban transport in Yerevan aligned with the urban master plan of Yerevan city. This plan aims at promoting a sustainable, integrated, socially affordable and cost efficient urban transport system.

The investment program targets a range of urban connectivity and mobility improvements in Yerevan. The output will be roads constructed according to international standards which will reduce congestions in city center.

Project Component:

i. road and bridge construction and urban infrastructure improvement
ii. public transport network and infrastructure rehabilitation and extension

News

Հանրային լսում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն) համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով տեղի կունենա Երևան քաղաքում Շիրակի փողոցի հարևանությամբ ավտոբուսային...

Public Hearing

Public Hearing

On December 13, 2022, the 3rd stage of the public hearing on the environmental impact assessment report of the construction of the bus station adjacent to Shirak street took place in the Shengavit administrative district.

Map

Ancient Yerevan